logopedische werking op Claevervelt


www.oost-vlaanderen.be

De opdracht van het logopedisch team omvat:
 1. algemeen:

  Logopedie is een diagnose stellen, behandelen en evalueren van stoornissen op gebied van:
 • mondgewoonten: verkeerd slikken, openmondademhaling, duimzuigen,...
 • articulatie: lispelen, verstemlozing,...
 • taal: beperkte woordenschat, foute zinsbouw,...
 • lees- en schrijfvoorwaarden: zwakke auditieve en visuele functies
 • lezen: leesachterstand, dyslexie, zwak leesbegrip
 • stem: heesheid, verkeerd stemgebruik,...
 • vloeiendheid: stotteren, broddelen,...
 1. logopedische taken:

A. onderzoek van bovenvermelde logopedische aspecten:

 • screening van nieuwe leerlingen (zie gedetailleerd plan)

 • diepgaander logopedisch onderzoek om tot een duidelijke diagnose te komen

 • evolutieonderzoek: effect van de therapie evalueren en zonodig bij sturen

 • testen en coŲrdineren van de AVI-toetsen (zinnenleestest)

B. beslissing tot logopedische behandeling:

 • op de multidisciplinaire klassenraad wordt beslist tot een behandeling die kadert in het globale handelingsplan van de leerlingen

C. therapie:

 • individuele behandeling van bovenvermelde stoornissen. Hieraan geven we de voorkeur. Met individuele remediŽring kunnen we de processen die aan de basis liggen van het leerprobleem gericht onderzoeken en behandelen met aangepaste leerstof en specifiek geselecteerde begeleidingstechnieken.
  Aldus aangeboden succeservaringen bieden het meest kans op resultaat en bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen.

 • groepstherapie: bij gebrek aan voldoende individuele logopedische uren worden leerlingen met hetzelfde niveau en dezelfde problematiek samen behandeld.

 • niveaulezen: leiden van een niveauleesgroepje

 • gedifferentieerde werking in de klas: spelling, auditieve training,...Dit in samenwerking met de klasleerkracht

 • taalonderwijs in de structuurklassen.

 • ondersteuning in de functionele klas.

D. Overleg:

 • eigen uurrooster samenstellen

 • wekelijks overleg (25' per week)

 • maandelijkse vergadering na de schooluren

 • klassenraden

 1. administratieve taken:

 • interpretatie van de afgenomen tests
 • dossierstudie maken per leerling
 • opstellen van een individueel logopedisch handelingsplan per leerling
 • individuele voorbereidingen per leerling, per therapie

 • evolutieverslag einde schooljaar opmaken per leerling

 • rapporten invullen: 2 keer per jaar (december en juni)

 • verslagen schrijven over de individuele leerlingenvoor externe instanties: C.L.B., dokters,...

 • eigen uurrooster samenstellen

 • niveaulezen: organiseren van de niveaugroepen technisch lezen, gebaseerd op individuele AVI-test, efgenomen tweemaal in het schooljaar. Uitbreiding van de schoolbibliotheek.

    Dirk Bas        

webmaster

     

sitemap